TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2010/2011 Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen Bachelor Werktuigbouwkunde
WB3110
Evolving Design
ECTS: 3
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Prof.dr.ir. P. Breedveld    P.Breedveld@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/0/4
Onderwijsperiode
4
Start onderwijs
4
Tentamenperiode
4
5
Cursustaal
Nederlands
Vakinhoud
Ontwerpen is een combinatie van logisch redeneren en het creatief combineren van bestaande technieken om tot nieuwe, innovatieve ideeen te komen. Een goede werktuigkundig ontwerper put zijn creativiteit uit kennis van een groot aantal bestaande werktuigbouwkundige systemen. Hoe groter die kennis, hoe groter de kans dat nieuwe, innovatieve ontwerpconcepten ontstaan. Vooral kennis over niet-conventionele techniek bevordert dit creatieve ontwerpproces.

Het doel van het vak Evolving Design is om studenten de onderhavige werkprincipes te tonen van een grote hoeveelheid niet-conventionele werktuigbouwkundige systemen. Er wordt hierbij zowel gekeken naar bijzondere ontdekkingen uit het verleden als uit het heden, met een blik op de toekomst. De ontwerpprincipes worden niet simpelweg opgesomd, maar geplaatst in hun fascinerende, historische ontwikkeling om te laten zien hoe de ontwerpers hun creativiteit en vernuft gebruik(t)en om goedwerkende oplossingen te vinden binnen de beperkingen van de beschikbare fabricageprocessen en beschermingsmogelijkheden (patenten). Veel oplossingen uit het verleden zijn klaar om te worden toegepast in de technologie van de toekomst!

Het vak richt zich primair op het kwalitatief beschrijven van de werkprincipes van bestaande technologieen, met de nadruk op bewegende mechanische constructies. Hoewel het kwantatief, in detail uitwerken van de kracht-bewegingsvergelijkingen niet het hoofddoel van het vak is, zijn mechanische vergelijkingen wel essentieel als zij leiden tot een beter begrip.
Vakinhoud vervolg
Onderwerpen:

1. Ontwikkeling van de fabrikagetechnologie

2. Ontwikkeling van de aandrijftechnologie:
2.1. Koppelingen & transmissies
2.2. Hydrauliek & pneumatiek

3. Ontwikkeling van de voortbewegingstechnologie:
3.1. Stoommachines
3.2. Verbrandingsmotoren
3.3. Hybride systemen

4. Ontwikkeling van de informatietechnologie:
4.1. Mechanische klokken
4.2. Mechanische rekenmachines
4.3. Opslag van beelden
4.4. Opslag van geluid

5. Ontwikkeling van de medische technologie:
5.1. Prothesen & revalidatie
5.2. Chirurgie
Leerdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
1. Uitleggen hoe een groot aantal niet-conventionele werktuigkundige systemen zijn geconstrueeerd.
2. De onderhavige werkprincipes van deze systemen beschrijven.
3. De werkprincipes in hun historische perspectief plaatsen, het onderliggende probleem en het vernuft van de oplossing uitleggen.
4. De fysische, logische, en mathematische achtergrond van de werkprincipes in modellen presenteren.
5. Deze modellen en de kennis uit voorgaande vakken integreren in nieuwe oplossingen voor ontwerpproblemen.
Onderwijsvorm
Colleges
Computergebruik
Geen
Literatuur en studiemateriaal
Powerpointpresentaties
Dictaat / Reader
Geen
Wijze van toetsen
De toetsing bestaat uit 2 delen:

1. Een schriftelijk open boek tentamen waarin het vermogen van studenten wordt getoetst om de werking van mechanische constructies te doorgronden via basale statica/dynamica en/of kracht/moment/energievergelijkingen.
2. Een ontwerpopdracht waarin de creatieve ontwerpvaardigheden van de studenten worden getoetst.

Het tentamen is individueel; de ontwerpopdracht wordt gemaakt in groepsverband en uitgevoerd gedurende de loop van de cursus, gebruikmakend van creatieve ideeen die tijdens de colleges worden aangereikt. Tijdens de eerste colleges zal nader worden ingegaan op de precieze inhoud van de ontwerpopdracht, de formering van de studentgroepen en de bepaling van het eindcijfer uit het tentamen en de ontwerpopdracht.

In het vorige studiejaar (2008/2009) waren er oefenopgaven in plaats van ontwerpopdrachten. Studenten die in dat studiejaar zijn gezakt voor het (her-)tentamen maar die wel ALLE oefenopgaven hebben gemaakt, kunnen in het studiejaar 2009/2010 volstaan met het tentamen en hoeven geen ontwerpdracht te maken. Studenten die niet alle oefenopgaven hebben gemaakt moeten in 2009/2010 meedoen met de ontwerpopdrachten.
Percentage ontwerponderwijs
100%
Ontwerpcomponent
100%
Afdeling
3mE Department Biomechanical Engineering
Contact
Dr.ir. Paul Breedveld
Faculteit 3mE
Afdeling Biomechanical Engineering
Kamer 8c-1-23
E-mail: P.Breedveld@tudelft.nl