TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2011/2012 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bachelor Technische Informatica
TI2800
Contextproject
ECTS: 9
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr. N.A. Guldemond    N.A.Guldemond@tudelft.nl
Dr.ir. M. Pinzger    M.Pinzger@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
Project is 2 dagdelen 3e kwartaal; 3 dagdelen 4e kwartaal en 6 middagen in het 3e kwartaal projectvaardigheden
Onderwijsperiode
3
4
Start onderwijs
3
Tentamenperiode
n.v.t.
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
TI1200 OO-Programmeren
TI1210-A Introductie Softwareontwikkeling
TI1210-B Project Softwareontwikkeling
TI1310 Algoritmen en Datastructuren
TI2200 Software Engineering Methods
Vakinhoud
In dit project ontwerpen en bouwen studenten in teamverband een software systeem in een gegeven context. De contexten voor het project zijn Health/Medical Informatics, Crisis Management, Cultural Heritage, Programming Life, en Game Design and Development. Studenten doen ervaring op in het gebruik van software engineering technieken en projectvaardigheden. Hieronder valt requirements engineering, architectuur en software design, alsook implementatie en presentatie van resultaten.
Leerdoelen
Doel van dit project is het leren uitvoeren van een software project in een team en met een externe opdrachtgever in een gegeven context. Het uitvoeren omvat het plannen en ontwerpen van een IT-oplossing met gebruikmaking van software engineering methodes: studenten leren het analyseren en documenteren van de eisen, het ontwerpen van de architectuur en design, alsook het maken van een prototype of eindproduct volgens het ontwerp en een iteratief en incrementeel proces.
Onderwijsvorm
Project
Literatuur en studiemateriaal
Projectwijzer
Toelatingseisen
Per 1 januari voorafgaand aan de start van het project moet tenminste 42 EC van de propedeuse zijn behaald, waaronder alle practica van het eerste semester van het eerste jaar en de projecten van het eerste jaar.
Wijze van toetsen
Ge´mplementeerd systeem + planning en ontwerp-documenten + presentatie