TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2013/2014 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bachelor Technische Informatica
TI2805
Contextproject
ECTS: 10
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
Dr. A. Bacchelli    A.Bacchelli@tudelft.nl
Prof.dr. A. Hanjalic    A.Hanjalic@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/0/3 hc; 0/0/0/8 project
Onderwijsperiode
4
Start onderwijs
4
Tentamenperiode
n.v.t.
Cursustaal
Nederlands
Is vereist voor
Toegang tot bacheloreindproject.
Voorkennis
- Object-georiënteerd programmeren (TI1205)
- Project object-georiënteerd programmeren (TI1215)
- Algoritmen en datastructuren (TI1315)
- Softwarekwaliteit en testen (TI1705)
- Software engineering methoden (TI2205)
Onderdelen
- Project
- Contextseminar
- Projectvaardigheden
- Informatievaardigheden
- Interactie-ontwerp

Vakinhoud
In het contextproject leren studenten vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van een software ontwikkelingsproject in opdracht van een derde partij. Theorieën, concepten en technieken die eerder in software engineering vakken zijn geleerd, worden hierbij in de praktijk toegepast. De student is na afloop in staat om in teamverband op projectmatige wijze software te ontwikkelen, welke aan de specificaties en behoeften van een opdrachtgever in een niet-IT context voldoet. Cyclische planning, communicatie en functionaliteit van het uiteindelijke product staan hierbij centraal.
Leerdoelen
De student is in staat:
• om samen te werken met (een) gebruiker(s) in een niet-IT context (wetenschappelijk, maatschappelijk, zakelijk) en een visie te formuleren op de rol van de IT in die context buiten het specifieke project.
• in teamverband een agile ontwikkelingsproces te volgen om een software-systeem ten behoeve van de gebruiker(s) te ontwikkelen, de architectuur van dat systeem te documenteren en de daarbij gemaakte keuzen te onderbouwen.
• een werkend systeem af te leveren, met broncode van hoge kwaliteit, unit tests voor elk onderdeel en integratietests voor het totale systeem, dat voldoet aan de eisen van de gebruiker(s).
• aan een gemeenschappelijke opdracht werken als lid van een (project)groep en kan daartoe effectief binnen een team communiceren, taken verdelen en coördineren en besprekingen structureren.
• uit geboden informatie een probleemstelling te formuleren en deze om te zetten in (deel)zoekvragen en kan daarvoor zelf relevante informatiebronnen en een bijbehorende zoekstrategie selecteren.
• op basis van inzicht in de concepten en theorieën van de mens-machine interactie relevante “user-centred” concepten af te leiden en methodes voor te stellen voor toepassing in ontwerp, implementatie en evaluatie van een systeem.
• op schrift en mondeling te rapporteren aan zijn/haar teamgenoten, de gebruikers en andere contextvertegenwoordigers.
Onderwijsvorm
De hoofdvorm is een project, waarin groepen studenten zelfstandig werken aan een product dat in een bepaalde maatschappelijke context gebruikt gaat worden. Om een visie op die context en het te ontwikkelen product te krijgen wordt een seminar georganiseerd in de vorm van colleges, een symposium, een werkbezoek etc. De onderdelen “Projectvaardigheden", “Informatievaardigheden” en "Interactie-ontwerp" bestaan uit een aantal werkcolleges en praktische opdrachten.
Literatuur en studiemateriaal
Kenneth S. Rubin, “Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process”, Pearson Education, 2012, ISBN 0-13-704329-5 (gratis online te gebruiken, aanschaf niet verplicht).

Context-specifieke literatuur wordt verspreid door de contextdocenten.
Toelatingseisen
Studenten van cohort 2013 en later krijgen slechts toestemming tot deelname aan het tweedejaarsonderdeel TI2805 Contextproject als de volgende vakken en projecten zijn behaald:
• TI1205 OOP
• TI1215 OOP-project
• TI1605 Project Multi-Agent Systemen
• TI1705 Softwarekwaliteit en Testen

Voor studenten van cohorten van 2012 of eerder krijgen zonder meer toegang tot TI2805 Contextproject als zij in het bezit zijn van een propedeusediploma Technische Informatica.
Wijze van toetsen
Context (35%):
- beoordeling eindproduct door gebruiker
- visie op de context en te ontwikkelen product (max. 5 A4)
- beoordeling informatievaardigheden
Product (35%):
- architectuurdocument (max. 10 A4)
- kwaliteitsevaluatie source code
- beoordeling interactie-ontwerp
Proces (5%):
- product planning document (max. 8 A4)
- SCRUM plans (max. 1 A4, 5x)
Presentatie, demonstratie en eindverslag (25%):
- eindpresentatie (20 min)
- demonstratie (10 min)
- eindverslag (max. 10 A4)

Het onderdeel "Projectvaardigheden" wordt op basis van een essay met "voldoende"/"onvoldoende" beoordeeld. Een "voldoende" is vereist voor het behalen van het Contextproject.