TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2013/2014 Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bachelor Technische Informatica
TI3700
Bachelorseminarium
ECTS: 5
Verantwoordelijk Docent
Naam E-mail
M. Loog    M.Loog@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
seminarium wk 1: 2 uur hc, wk 8 1 hele dag hc
Verkenning Informaticaonderzoek wk 1: 2 uur hc
Onderwijsperiode
3
Start onderwijs
3
Tentamenperiode
n.v.t.
Cursustaal
Nederlands
Voorkennis
Propedeuse afgerond (ingangseis); Algoritmiek, Berekenbaarheidstheorie en Complexiteitstheorie aanbevolen.
Vakinhoud
Bestudering in groepsverband van wetenschappelijke literatuur uit een vakgebied naar keuze binnen de informatica. Gezamenlijk schrijven van een paper en presenteren van de paper op een afsluitend mini-symposium.
Leerdoelen
De student is na afloop van dit seminarium in staat in een groep een gericht literatuuronderzoek op te zetten in een onderwerp naar keuze. Tevens is de student in staat op basis van de gevonden literatuur een literatuurverslag op te stellen. De student leert hoe de verschillende wetenschappelijke artikelen zowel op technisch alsook op conceptueel niveau met elkaar te vergelijken. In een groepsproces oefent de student ook met het verdelen van taken, het aannemen van rollen, het maken van een planning en leert de student te reflecteren en feedback te geven. Bovendien is de student in staat met de groep een voordracht voor te bereiden die de kern van het literatuurverslag beslaat.
Onderwijsvorm
Seminarium waarbij in groepen van 3 of 4 studenten wordt gewerkt.
In de eerste week is er een startcollege (kick-off) waarbij de werkwijze wordt uitgelegd. Iedere groep krijgt een begeleidende docent toegewezen.
Tijdens de looptijd van het Seminarium is er een aantal bijeenkomsten met de begeleider waarbij de aanwezigheid van ieder groepslid verplicht is.
Iedere groep schrijft een paper van ca. 10-15 pagina's en bereidt een voordracht van maximaal(!) 15 minuten voor. De papers worden gebundeld in "proceedings".
Het Seminarium wordt afgesloten met een symposium. Er wordt ter plekke geloot welk groepslid de voordracht houdt.
Literatuur en studiemateriaal
Wetenschappelijke artikelen over diverse onderwerpen die tijdens het seminarium zullen worden uitgereikt. Aanvullende literatuur die iedere groep zelf zoekt.
Toelatingseisen
Propedeuse moet zijn afgerond.
Wijze van toetsen
Ieder lid van een groep krijgt hetzelfde cijfer, tenzij de prestaties van de leden van de groep te veel uiteenlopen. Het cijfer wordt gebaseerd op het groepsproces (25%), de kwaliteit van de gehouden voordracht (25%) en het geschreven rapport (50%).
Aanmelding
Naast tijdige aanmelding via Osiris moeten de deelnemers enkele weken voor aanvang van het kwartaal waarin het vak wordt gegeven enrollen in Blackboard en aldaar via de Groups tool een keuze maken uit de beschikbare onderwerpen / thema's.
Opmerkingen
In het Seminarium kan uit een aantal thema's worden gekozen. De inschrijving van het aantal personen per thema is echter beperkt. Dit betekent dat late aanmelders de kans lopen niet bij het thema van hun keuze te kunnen worden ingedeeld.