TU Delft
Jaar
Druk deze pagina af Druk deze pagina af     
NEDERLANDSENGLISH
Organisatie
2013/2014 Techniek, Bestuur en Management Bachelor Technische Bestuurskunde
TB133A
Agent-gebaseerd modelleren
ECTS: 5
Modulemanager
Naam E-mail
Dr. M.E. Warnier    M.E.Warnier@tudelft.nl
Docent
Naam E-mail
Dr.ir. I. Nikolic    I.Nikolic@tudelft.nl
Contacturen / week x/x/x/x
0/0/5/0
Onderwijsperiode
3A
3B
Start onderwijs
3A
Tentamenperiode
3B
4A
Cursustaal
Nederlands
Samenvatting
Dit vak verzorgt een introductie in agent gebaseerde modelleertechnieken. De verschillende technieken tezamen bieden een denkwijze die kan worden gebruikt een vele situaties, zowel voor analyse als (re)design.
Vakinhoud
De volgende onderdelen zullen worden behandeld tijdens de hoorcolleges van het vak: gestructureerde en ongestructureerde interactie van agenten (expliciete regels aanpak tegenover een emergente aanpak), modelleer niveaus: operationeel, tactisch en strategisch, exploratieve en probleemoplossende aanpak, (agent gebaseerd) redesign en nieuw design. Aan de hand van een reeks van voorbeelden wordt bekeken in welke situatie welke (agent) aanpak het beste werkt.Daarnaast wordt er een practicum verzorgd waarin studenten verschillende aanpakken zelf toepassen. Hiervoor wordt het programma NetLogo gebruikt.
Leerdoelen
Na succesvolle afronding van de module:

- weet de student wanneer hij/zij Agent-Based Modelling (ABM) kan gebruiken en is hij/zij in staat ABM toe te passen;
- is de student in staat een onderdeel van een probleemsituatie uit verschillende domeinen te beschrijven in ABM-concepten (agenten, organisaties, communicatie etc.);
- is de student in staat de verschillende onderdelen van de modelcyclus die nodig zijn voor het maken van een Agent-Based Model te doorlopen (conceptualisatie, specificatie, verificatie, validatie, experimenteren enz.);
- kent de student de belangrijkste modelleerconcepten (toestand, regels, invoer, uitvoer, enz.) die gebruikt worden in NetLogo, en kan de student NetLogo als simulatiegereedschap efficiŽnt en effectief gebruiken, inclusief animatie voor de communicatie;
- is de student in staat een niet te complex model foutloos en binnen beperkte tijd in NetLogo te coderen en hiermee relevante experimenten uit te voeren.
Onderwijsvorm
Wekelijks hoorcollege waarin ABM theorie in praktijk wordt gebracht en uitgeprobeerd. (1 uur)

Twee maal per week werkcolleges (in totaal 4 uur) waarbij (computer) opgaves worden gemaakt in NetLogo, deze worden ingeleverd via blackboard waarna feedback wordt gegeven n.a.v. nakijkmodel.

De werkcolleges bevatten ook enkele interactive colleges waarbij de docent de laptop gebruikt om algemene programeer en specifieke NetLogo concepten te illustreren.

Studenten werken in groepen van 3 personen. Ze maken gezamenlijk gemiddeld 1 opdracht per twee weken (totaal 5). Studenten krijgen de mogelijkheid om extra (verdiepende) opdrachten te maken voor een bonus.
Computergebruik
Computerpractica die gebruik maken van het programma NetLogo ( http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ )
Boeken
Het boek "Agent-Based Models" van Nigel Gilbert + practicum reader + materiaal uitgedeeld via blackboard
Wijze van toetsen
Het eindcijfer wordt bepaald dmv:

- 5 inleveropdrachten (20% eindcijfer)
- Theorie meerkeuze deeltentamen (30% eindcijfer)
- Netlogo praktijk deeltentamen (50% eindcijfer)

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een aantal bonusopdrachten te maken voor in totaal maximaal een half punt bonus.